پریای راننده:

پشت فرمان- ماشین روشن- ترمز دستی پایین و اماده حرکتتعجب

پریای شیطون:

مامان برو آمپول بزن بعد گریه کن باشه مامان! ببین من گریه نمیکنم!

پریای منظم:

پریا: صبح که از خواب پا میشیم اول ج.ی.ش میکنیم بعد مسواک می زنیم بعدش با حوله خشک میکنیم بعدش میایم بیرون !!!!!چشمک

پریای مهربون: اگه مامان جایزه نخره باز هم اونو دوست دارمقلب

پریای نگران: هر روز بعد از سر کار اومدن از من می پرسه؟ مامان چی شد آمپول زدی؟ به گمان دخترکم می رون تا آمپول بزنمناراحت

پریای چموش:

میاد یواشکی تو گوشم زمزمه می کنه بعد میگه : خب باشه! برام می خری؟ میگم چی ؟ جواب میده: هیس ! ساکت!