امروز یعنی ١۵ بهمن ٨٨ قلمو از پریا خانم گرفتم و می خوام تند وتند بنویسم چون اگه بیاد نه می ذاره بنویسم ونه می ذاره حرف بزنم ...ا ا ا ...اومد ...وای ...الان خاموش می کنه ...

بای بزودی می آم..