سلام خدمت عمو ها وخاله ها عرض کنم من یه نمه بزرگ شدم...و م م رو اذیت نمی کنم ...به همین دلیل م م بهم قول داد امروز وبلاگمو به روز کنه...بله! من دیگه بزرگ شدم حتماً میگین چه جوری ...مثلاً واسه هوای ب ب رو خیلی دارم وقتی می خواد بره دستشویی پشت در نگهبونی می دم و محکم به در می کوبم ومی گم اوضاع رو براهه...وقتی بشقابش خالی می شه سریع میرم کفگیر یا ملاقه رو برمی دارم و غذا رو می کشم تو بشقاب .... وقتی ب ب می آد خونه بهش میگم یالا لباستو در بیار و. گرنه جریمه اش اینه که باید منوببری پارک اون تو این هوای سرد... وقتی می خوام بخوابم به ب ب می گم پاشو برقصیم اون هم زمانی که چراغا خاموشن... وقتی ب ب تو اوج خوابه بهش می گم دعا کنه وتا دستشو رو صورتش نکشه اصلاً واسه من قابل قبول نیست .خلاصه من به ب ب خیلی ارادت  دارم به همین خاطر م م به من می گه تو دیگه بزرگ شدی!!