در یک شب دل انگیز بهاری،آن دم که نخستین وزش نرم ولطیف نسیم بهاری را بر گونه هایم حس میکردم، دوقلوهای من پریا وپوریا قدم به این دنیا نهادند.پوریا رفت وپریا برای مبارزه وتلاش ماندو انگیزه ای شد برای زیستن من ...