من تابستونیه با ب ب و م م رفتم موزه حیات وحش  دار آباد خیلی بهم خوش گذشت از رو اسکم معلومه چقدر بهم خوش گذشته!!!متفکر