این عکسو م م گرفته... فکر کنم اون موقع دو ساله بودم. دست درد نکنه م م جونم که با این قیافه از من عکس گرفتی...