کویینم: کو ببینم

ما ماست: مال ماست

اشف: کفش

بشکسته: شکسته

آله: خاله

آله گودر: خاله گوهر

موقع دور زدن ماشین: با با چی شد؟

فف: کیف

اینک (به فتح اول) : عینک

ماکی: ماکارونی

کوکو یم: کوکو می خوام

آشم: آش می خوام

اشنگه: قشنگه

استم: خسته ام

بهش می گم اسم چند تا حیوون بگو:

تندو نتد مییگه: اسب...  جوجه ...موش ..فیل ...شیر... مامان ...باباهیپنوتیزم